29/12/2012

Tự động đăng nhập ACB bằng Web Automation

Để chạy chương trình bạn cần tải và làm làm theo hướng dẫn tại link sau: http://www.thangdc.com/2012/12/phan-mem-viet-web-automation.html

Bạn hãy dán đoạn mã sau vào khung "Công cụ lập trình" rồi nhấn nút chạy để kiểm tra kết quả:


 reload(); 
 go('https://www.acbonline.com.vn/ibk/vn/login/login.jsp'); 
 sleep(5,false); 
 fill("/html/body/table/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr/td/table[3]/tbody/tr/td/table/tbody/form/tr/td[4]/input","Tên đăng nhập"); 
 sleep(1,false); 
 fill("/html/body/table/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr/td/table[3]/tbody/tr/td/table/tbody/form/tr[3]/td[4]/input","mật khẩu"); 
 sleep(1,false); 
 var path = getCurrentPath() + "\\captcha\\captcha.jpg"; 
 saveImageFromElement("/html/body/table/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr/td/table[3]/tbody/tr/td/table/tbody/form/tr[4]/td[4]/img", path); 
 var text = ocr(path); 
 fill("/html/body/table/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr/td/table[3]/tbody/tr/td/table/tbody/form/tr[5]/td[4]/input",text);  

Giải thích:

Hàm reload dùng để tải lại trang

Hàm sleep có 2 tham số: tham số thứ nhất là thời gian dừng chờ trước khi dòng code tiếp theo chạy, tham số thứ 2 tức là có chờ khi trình duyệt tải xong hay chưa, nếu true thì sau khi trình duyệt tải xong thì chương trình sẽ chạy tiếp dòng code tiếp theo, còn false tức là nó sẽ chạy qua hết thời gian chờ trước khi chạy đoạn code tiếp theo

Hàm fill có 2 tham số: tham số thứ nhất là xpath của textbox chứa tên đăng nhập, tham số thứ 2 là nội dung cần điền vào textbox tên đăng nhập

Dòng var path = getCurrentPath() + "\\captcha\\captcha.jpg"; dùng để lấy đường dẫn của chương trình rồi gán vào biến path.

Hàm saveImageFromElement có 2 tham số: tham số thứ nhất là xpath của captcha cần giải mã, tham số thứ 2 là đường dẫn của captcha được lưu

Hàm ocr có 1 tham số là đường dẫn của hình chứa captcha, hàm này sẽ đọc hình ảnh và trả về giá trị mà nó nhận dạng được.

Chia sẻ
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

 
© 2011 Phần mềm việt - Công nghệ 24h - congnghe24h - phanmemviet
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Chính sáchĐiều khoản
Back to top